Bayram ne zaman? Bayram hazırlığı ve Bayram Namazı!

Bayram günleri, dînî ve millî bakımdan çok önemli olan, milletçe hep birlikte sevinç ve huzur için­de kut­la­dı­ğı­mız gün­le­r­dir. Mübârek gün ve geceler­de­ gü­nah­lar affedil­di­ği için, Müs­lü­man­lar bu za­man­lar­da se­vinç­li ve ne­şe­li­dir­ler.
Müs­lü­man­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­tı­ğı, küs olan­la­rın ba­rış­tı­ğı, fa­kir, fu­ka­ra ve ye­tim­le­rin se­vin­di­ril­di­ği, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rın ziyâret edil­di­ği bay­ram gün­le­ri, bü­tün İs­lâm mem-leket­le­rin­de özel bir suret­te bu­gü­ne ka­dar kut­la­na­rak gel­miş­tir.
Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Ek­se­riya, Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra ka­bir­ler ziyâret edi­lir, geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin ruhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir. Ço­cuk­lar ba­ba­la­rı­nın ve aile bü­yük­le­ri­nin, genç­ler de yaş­lı­la­rın el­le­ri­ni öper­ler. ­İs­lâ­mi­ye­tin izin ver­di­ği öl­çü­ler için­de ne­şe­le­ni­lir ve lâ­ti­fe­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce, Müs­lü­man­la­rın bir ara­da se­vin­me ve kay­naş­ma gün­le­ri olan bay­ram­lar­la, İslâm top­lu­mu­nun kül­tür mi­ra­sı olan gü­zel örf, âdet ve ge­le­nek­ler ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rıl­mış­ olunur.
Pey­gam­berimiz “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, Me­di­ne­li­le­rin câhili­ye âdet­le­rin­den kal­ma bay­ram­la­rı kut­la­dık­la­rı­nı gö­rün­ce; “Al­la­hü te­â­lâ si­ze on­lar­dan da­ha ha­yır­lı iki bay­ram (Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ra­mı) ih­san et­ti.” bu­yu­ra­rak Müs­lü­man­la­ra se­vinç ve ne­şe gün­le­ri­ni bil­dir­miş­tir. 
Ay­rı­ca İs­lâm bü­yük­le­ri, bir Müs­lü­ma­nın Al­la­hü te­â­lâ­nın emir­le­ri­ne uyup, ya­sak­la­rın­dan sa­kı­na­rak, gü­nah iş­le­me­den, ha­ram lok­ma ye­me­den ge­çir­di­ği gün­le­ri de bay­ram ka­bul et­miş­ler­dir. Cennete gi-rildiğinde ise en büyük bayramdır.

BAYRAM HAZIRLIĞI

Bayram öncesi, yiyecek ve giyecek için alışverişler, ev ve çevre temizliği yapılır. Çocuklara yeni elbiseler alınır. Fakir, öksüz ve yetimler sevindirilir. Bayram günlerinde herkes, temiz giyinir. Bayram namazından sonra, kabirler ziyâret edilir; geç-mişlerin, akraba ve din büyüklerinin ruhu için Kur’ân-ı kerîm okunur, duâ edilir ve sadakalar verilir. Daha sonra da, aile büyükleri, dost, akraba, arkadaş ve tanıdıklar ziyâret edilir.
Bayram günlerinin sünnetleri:
1 – Erken kalkmak,
2 – Gusül abdesti almak,
3 – Misvâk kullanmak,
4 – Güzel koku sürünmek,
5 – Yeni ve temiz elbise giyinmek,
6 – Namazdan önce tatlı veya hurma yemek,
7 – Tek adette yemek,
8 – Yüzük takmak,
9 – Câmiye erken gitmek,
10 – Giderken sessiz tekbîr söylemek,
11 – Müslümanlara selâm vermek,
12 – Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak,
13 – Müminlerle bayramlaşmak,
14 – Fakirlere sadaka vermek,
15 – Dargınları barıştırmak,
16 – Akrabayı ziyâret etmek,
17 – İslâmiyeti doğru olarak yayanlara yardım yapmak,
18 – Din kardeşlerini ziyâret etmek ve hediye götürmek,
19 – Kabirleri ziyâret etmek,
20 – Misafirlere ikram etmek,
21 – Çok duâ ve tevbe etmek,
22 – Sevindiğini belli etmek,
23 – Sadaka-i fıtrı, bayram nama-zından önce vermek.
BAYRAM GÜNÜ
Ramazan gittiği için değil, günahlarımız affolduğu için, büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için câmiler-de toplanınca, Allahü teâlâ, meleklere; “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de; “Ücretini vermektir.” derler. Allahü teâlâ da; “Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm.” buyurur.”
Peygamber efendimiz; “Ramazanın son günü Allahü teâlâ, oruç tutanları affeder.” buyurunca, Esh-âb-ı kirâm, (Yâ Resûlallah, o gün Kadir Gecesi mi?) diye suâl etti. Peygamber efen-dimiz buyurdu ki:
“Bilmez misiniz ki, iş yapana, işi bitirince ücreti verilir.”
Bu mükâfatları bilen bir Müslüman nasıl sevinmez ve bayram etmez ki? Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir.
Hadîs-i şerîfte; “Allahü teâlâ, Ramazanda dört sınıf insan hariç, herkesin günahlarını affeder. Bunlar; içki içmeye devam eden, ana-babasına âsi olan, sıla-i rahmi terkeden, mümin olmaktan ümidini kesendir.” buyuruldu.
Eğer bunlar tevbe ederse, Allahü teâlâ günahlarını af-feder.
Ne mutlu günahlardan sakınarak oruç tutanlara. Bunlar, asıl bayramı âhırette yapacaklardır.
BAYRAM NAMAZI
Bayram namazı iki rekâttir. Cemaatle kılınır. Birinci rekâtte Sübhâneke’den sonra tekbir getirilerek eller üç defa kulaklara kaldırılıp birinci ve ikincisinde iki yana salınır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. Fâtiha ve zamm-ı sûre okunup rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâte kalkılarak, Fâtiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra, tekbir getirilerek iki el yine üç defa kulaklara götürülür. Üçünde de eller yana salınır. Dördüncü tekbirde, eller kaldırılmayıp, rükûa eğilinir. Secdeler yapılıp oturduktan sonra, selâm verilir.
(Usûl: 2 salla 1 bağla, 3 salla 1 eğil)

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Benzine 76 kuruş, motorine 1₺10 kuruş indirim geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Yapılan …

Bir yanıt yazın