Ekonomide reform takvimi açıklandı

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz

Son Dakika Haberi; 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu. 

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 

 EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANINDAKİ 10 ANA BAŞLIK

1. KAMU MALİYESİ
2. FİYAT İSTİKRARI
3. FİNANSAL SEKTÖR
4. CARİ AÇIK
5. İSTİHDAM
6. KURUMSAL YÖNETİŞİM
7. YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ
8. İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI
9. REKABET
10. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

2023’ÜN MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi’ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak. 

İşte ekonomik reformlar ve eylemlerin bitiş tarihi:

KAMU MALİYESİ

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek (31 Haziran 2021)

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak (31 Mayıs 2021)

Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek (31 Aralık 2021)
Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. (31 Aralık 2022)

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecek. (31 Aralık 2022)
Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek. (30 Haziran 2022)

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek (30 Haziran 2021)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek (31 Aralık 2021)

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak. (30 Haziran 2021)

Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek. (31 Aralık 2021)

KAMU BORÇ YÖNETİMİ

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. (30 Haziran 2021)
Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak (Sürekli)

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek (Sürekli)

İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak. (Sürekli)

VERGİSEL DÜZENLEMELER

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. (31 Aralık 2021)

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. (31 Aralık 2021)

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulaması hayata geçirilecek (31 Aralık 2021)

Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacak. (31 Ağustos 2022)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. (31 Aralık 2022)
Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak. (31 Aralık 2021)
Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak. (31 Aralık 2021)
Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği arttıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. (31 Aralık 2021)
Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

Dijital Vergi Denetimi sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. ( 31 Aralık 2021)

Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modellerinin daha da geliştirilmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. (31 Aralık 2021)
Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. (31 Aralık 2021)

KURUMSAL İLETİŞİM

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. (30 Haziran 2021)
FİK Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; TCMB, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

FİK finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak; sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. (30 Haziran 2021)

Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. (30 Haziran 2021)

Finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek. (30 Haziran 2021)
Komite her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecektir. Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)
Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak. (30 Haziran 2021)

Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (30 Haziran 2021)

Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. (30 Haziran 2021)
TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek. (30 Haziran 2021)

YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek. (31 Aralık 2021)

Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak. Bakanlıklar bünyesinde yatırım koordinasyon birimleri kurulacak ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak. (30 Eylül 2021)

Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak. (31 Aralık 2021)

Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak. (31 Aralık 2021)

Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak. (31 Aralık 2021)

Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile başlanılacak. (31 Aralık 2021)

Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getirilecek.(31 Aralık 2021)

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak. (31 Aralık 2021)

Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak. (30 Haziran 2021)
AB Genel Veri Koruması Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak. (31 Mart 2022)

İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak. (31 Aralık 2021)

Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak. (30 Nisan 2023)

Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak. (30 Haziran 2022)
Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanununda düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

REKABET

Dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek. (30 Mart 2022)
Platformlarda tutulan verilerin amacı dışında ya da rekabeti kısıtlayacak şekilde kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)
Pazar yeri platformlarında yer alıp, ürünlerini satışa sunan üye firmaların haklarını koruyacak düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. (30 Mart 2022)

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili adil ve rekabetçi bir ortam oluşturulmasını teminen bağımsız bir düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip olacak. (30 Mart 2022)
Kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak. (30 Mart 2022)

Kurum çatısı altında özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek. (30 Mart 2022)

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

TBMM’nin yeni Başkanı Numan Kurtulmuş!

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti …