İmar Kanunu’nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda!

İmar Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna geldi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan dört madde daha kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan dört madde daha kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.
Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.
Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içerisinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.
Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.
Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi.
Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.
Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.
Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek.
Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.
Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.
Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.
Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, yetkilendirilmiş en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer-i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.
Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.
Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.
Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde, yüzde 25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40’ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75’i bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına 5 iş günü içinde aktarılacak.
Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25’i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30’u ile bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.
Teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yoklama talebinde bulundu. Yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi 11 Şubat Salı günü 15.00’te toplanmak üzere kapattı.
Teklifin bugün kabul edilen dört maddesiyle birlikte birinci bölümde yer alan 15 maddesi kabul edilmiş oldu.
GÖRÜŞMELERDEN
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, siyasetçilerin vazifesinin milletin acılarını paylaşmak olduğuna işaret etti.
Siyasetin, acı hadiselerin üzerinden kendisine mikrofon tutulan ya da bu sorumluluğu taşıyan insanların ölenlere rahmet dileyeceği bir mevki olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, Meclisin millet iradesinin kalbi olduğunu, burada millete rahmet okunmayacağını, millete rahmet olunacağını söyledi. Ağıralioğlu, siyasetçilerin millete rahmet dilemeye değil, rahmet olmaya mesul insanlar olduğunu ifade eti.
Suriye’de Türk askerlerinin şehit olmasına değinen Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
“Bu şehitlerimizin arkasından kurduğumuz cümleler, ‘Rahmet olsun şehitlerimize.’ Ama devlet 82 milyon milletin üstünde rahmet iradesi gösterecek kadar ciddiyetle yönetilir. Bunun yolu da şuradan geçer; 444 kilometrelik uzunluğu, 30 kilometrelik derinliği hakimiyet altına alacak şekilde gösterebilecekseniz bu iradenin ardında muhalefet olarak duracağız. Gösteremeyecekseniz, sizin uluslararası toplantılarda cümle cümle kurup zafer naraları attığınız şeylerin bedelini, caydırıcılığımızı kaybetmişliğimizden dolayı ödeyen askerlerimize rahmet okuyarak savuşturamayız. O yüzden bir an önce ya yönettiğiniz devletin ciddiyetine uygun bir iradeyi devlet-millet beraberliğiyle taçlandırın, biz de sözümün arkasında duralım, yahut gücünüzle mütenasip cümleler kurun.”
Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice’deki konuşmasının rahatsız edici olduğunu da savundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ağıralioğlu’nun sözlerini eleştirerek, “Biz milli eksen, politikalarımız çerçevesinde, hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda, proaktif bir dış politikayla ABD ile de Rusya ile de bölge ülkeleriyle de kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilişki içindeyiz. Bu ilişkiler zaman zaman farklılık arz edebilir. Ama önceliğimiz milli politikalarımız ve milli hedeflerimizdir. 83 milyon milletimizin ve devletimizin hak ve menfaatleridir.” dedi.
Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla duruşunu ortaya koyduğuna işaret eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
“Bu konuda tıpış tıpış masamıza gelip ilgili muhtıraların, mutabakat zabıtlarının imzalandığı açıktır. Bununla beraber bunlara uyulmadığı da tespit edilmiştir; bu da açıktır. Bununla ilgili muhataplara bunlar hatırlatılmış, ikili ilişkiler çerçevesinde de her platformda da hatırlatılmış ve gereğinin yapılacağı da herkese bildirilmiştir. Sonuç itibarıyla İdlib’de Mehmetçiğimize yönelik menfur saldırı sonucunda da ilgili rejimin 52 noktasına gerekli müdahale yapılmış ve 70’in üzerinde rejim askeri unsuru yok edilmiştir.”
Akbaşoğlu, Suriye’ye, bu ayın sonuna kadar Türkiye’nin askeri gözlem noktalarının gerisine çekilmesiyle ilgili süre verildiğini de anımsatarak, “Bu konuda gereken yapılmadığı takdirde Amerika ve Rusya ile ilgili mutabakat muhtıralarının gereği yapılmadığı takdirde dün nasıl gereğini biz kendimiz yaptıysak bundan sonra da yapacağımız net ve kesindir; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.
AK Parti’li Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Delice’deki konuşmasında yaşanan acılar ve olaylarla ilgili görüş ve kanaatlerini ortaya koyduğunu ve bunun doğal bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Bakan Şimşek: Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da yatırımcılarla yaptığı toplantıda enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan …

Bir yanıt yazın