Asansör montaj ve bakım sözleşmesi nasıl yapılır?

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz

ASANSÖR MONTAJ PROTOKOLÜDÜR
1-TARAFLAR:
Bir taraftan işi yaptıran ………………………… adresinde mukim olan Huzur Sitesi Yönetimi İŞVEREN, diğer taraftan işi yapacak olan ……………………………………………………………. Adresinde mukim My Lisft asansör firması YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.
2-SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Sözleşmenin konusunda yer alan ve yaklaşık bir yıl önceki teknoloji ile yapılan ve her iki asansörlerin ekte sunulan eksik işlerin ve çalışmayan akşamların çalıştırılarak ekte sunulan kalemlerdeki malzemelerin ve teknik şartlardaki asansörlerdeki eksik işlerinin yapılması ve çalıştırılarak YEŞİL ETİKETİNİN alınması ve yönetime teslim edilmesidir. Ayrıca asansörlerden mevcut bulunmayan parça veya akşamların TSE’nin ve MMO’nun şart koştuğu günümüz koşullarında yenilenmesi güçlendirilmesi güvenli hale getirilmesi ve çalışır durumda teslim edilmesinden ibaret olan işin tanımıdır.
3- YÜKLENİCİ ASANSÖR FİRMASININ SMLULUĞU:
1-Yüklenici asansörlerin eksik parçalarının tamamlanması, çalışmayan akşamların hiçbir ek ücret istemeden bakım ve onarımını yaparak çalıştırması, asansörlerin ruhsat veya MMO’ya teslim etmesinden kaynaklanacak olan bütün eksik işlemlerin giderilmesi ile ilgili ve yetkili resmi merciler nezdinde ki maddi manevi teknik tüm sorumluluk sorumluluklarının kendisine ait olduğunu bilir.
2-Asansörlerde kullanılacak malzemelerin tümü TSE standartlarında ve yeni malzeme olacaktır.
3 Bina da çalışacak asansör firmasının elemanlarının tamamı daha önceden yönetime bir yazı ile bildirilecek ve tüm kimlik bilgileri teslim edilecektir. Çalışanlara ait tüm iş kanunda doğan işçi hakları maaş, fazla mesai, SSK primleri, yol ve yemek bedelleri vesaire gibi diğer bütün sorunlar yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
4-Yüklenici işin yapılmasına binaen iş güvenliği ve sigortalı işçi çalıştırmaktan tek başına sorumludur. Yüklenici firma, binada çalışırken ekiplerinin ve bina sakinlerinin ve de kendi çalışan personelinin güvenlikleri için gereken tedbirleri almak zorundadır.
5-Yüklenici firma, kendisinin veya çalışanlarından birisinin veya alt işveren varsa onların ve çalışanlarının üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan hiçbir şekilde huzur Sitesi sorumlu olmayacaktır meydana gelen zarar ve ziyanı işverene rücu etmeyecektir.
6-Yüklenici firma, üçüncü kişilere verilen zararlar sebebiyle açılacak hiçbir davanın veya mali talebinin muhatabı Huzur Sitesi yönetimi olmayacağını, alt işverenlerin olması durumunda Yüklenici ile alt taşeronlar veya tedarikçiler arasındaki uyuşmazlıklardan her türlü dava ve taleplerden Yüklenici sorumlu olduğunu İşvereni muhatap tutmayacağını, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
4-SİTE YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU:
İşbu sözleşme ile Huzur sitedeki 2 adet asansörlerin eksikliklerinin giderilmesi ve yeşil etiket ile ruhsatlandırılması idari şartlara göre sadece mali neticelerini Yüklenici asansör firmasına hak ediş esasına göre tam ve zamanında ödemekten ibarettir.
5-MÜCBİR SEBEPLER:
1-İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan öngörülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkmasıyla tarafların yüklendikleri borç ve sorumlulukların kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede varlığı ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası veya birliklerin yazısıyla tasdik edilmesi şartı ile savaş seferberlik terörist eylemler doğal afetler sel yıldırım düşmesi deprem yangın resmi makamlarca borcun ifasını imkansız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler mücbir sebep halleridir.
2- Mücbir sebep Dolayısıyla sözleşmede veya eklerinde belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf durumun ortaya çıkmasından itibaren 7 gün içinde mücbir sebebin kendi ifası üzerinde yaptığı etki hakkında diğer tarafa yazılı olarak bilgi verecektir. Bu bildirimi alan taraf mevcut durumda sözleşmeye devam edip etmeyeceğini 7 gün içerisinde diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin sona ermesi taraflara tazminat hakkı doğurmaz.
3-Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulamasına devam edilecektir. Bu durumda sözleşme süresi ve işin teslim programı mücbir sebebin devam ettiği süre kadar uzatılabilir. Ancak şartların başladı tarihten itibaren bir ay içinde sona ermemesi durumunda taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek karşılıklı olarak sözleşmenin feshine karar verebileceklerdir.
6-İŞİN SÜRESİ:
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 7 iş günü içinde Yüklenici işi bitirecek ve asansörü çalışır vaziyette yeşil etiketli olarak yönetime teslim edecektir. Her bir asansör için 7’şer gün süre olmak üzere toplam 15 gün içinde işin tamamlanıp teslim edilme mecburiyeti vardır.
7-ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ:
Teklifte de belirtildiği üzere her iki asansör için ödenecek meblağ 29.000 TL. + KDV olup iş bu bedel bir peşin 3 eşit taksitte ödenecektir. Ödemenin ilk taksitinin ise işin zamanında teslim edilmesinden itibaren ve apartman yönetimince kabulünden sonra 25.10 2021 tarihinde ve takip eden aylarda olmak üzere birer ay vade ile 3 eşit taksitte ve faturanın ibraz edilmesine takiben ödeme yapılacaktır.
8- GARANTİ
1-Yüklenici teslim ettiği bütün malzemelerinin ve teçhizatın yüksek kalitede olduğunu ve sözleşme şartlarına tam uygunluğunu garanti eder.
2- Yüklenici yapımcılığını üstlendiği asansör işinin teklife ve sözleşmeye uygun kalite malzeme ve işçilik ile yapılmasını sağlayacaktır.
3-Yüklenici, yapımını üstlendiği ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orijinal yedek parça kullanacaktır.
4-Asansör için kullanılacak tüm orijinal parçalar 2 yıl fabrika ve yüklenici garantisi kapsamındadır. İşçilik ise 2 yıl garantilidir. Bu süre zarfında eksik parçaların montajından sonra ortaya çıkabilecek olan tüm bozukluk ve aksaklıkları gidermek için yapılacak tüm harcamalar yükleniciye aittir. Bu hususu Yüklenici kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
9-BAKIM:
Yüklenici işin tesliminden sonraki 2 yıl süreyle değiştirdiği parça ve aksamlarından sorumlu olduğunu, arıza halinde ücretsiz bakımı taahhüt ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10-DENETİM:
İşveren işin bitiminden önce onarım esnasında veya yenileştirme sırasındaki çalışmaları denetleme ve sözleşmeye aykırı iş ve işlemlere müdahale etme hakkına sahiptir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez.
11-ELEKTRİK:
Yüklenici asansörlerde kablonun eksik veya yanlış çekilmesinden dolayı oluşabilecek zararlardan sorumludur. Bunu kullanıcı hatası veya çalışmayan parça olarak ekstradan hiçbir mali talepte bulunamaz. Ayrıca yüklenici bu bedelleri ödemekle mükelleftir
12-SÖZLEŞMENİN FESHİ:
İşbu sözleşme belirtildiği üzere yapılan iş neticesinde işverene fatura etmiş olduğu bedelin ödenmemesi yer tesliminin sözleşmeye aykırı olarak yapılması veya hiç yazılı mutabakat olmaksızın işbu sözleşmenin üçüncü bir şahsa devredilmesi, işbu sözleşme hükümlerine uyulmaması veya tarafların ölümü iflası ağır hastalığı tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir caz cezaya mahkumiyeti hallerinde diğer tarafa yazı Fesih bildiriminde bulunmak şartı ile işbu sözleşmeyi her türlü alacak hakkı saklı kalmak kaydı ile derhal Fesih edebilir.
13-CEZAİ ŞARTLAR:
Yüklenici İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yüklendiği işi kusursuz bir şekilde zamanında bitirmez ise geciken her gün için 500 TL.+ KDV yi cezai şart olarak herhangi bir ihtara gerek olmaksızın huzur Sitesi yönetimine makbuz karşılığı ödemeyi kabul ve taahhüt eder
14-TEBLİGATLAR :
Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adresin değişmesi halinde değişiklikten itibaren 7 gün içerisinde yeni adres bildirmezse eski adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır
15- DİĞER HÜKÜMLER:
1-işbu sözleşmenin herhangi bir madde veya hükmünün geçersiz veya tatbiki kabul olmaması halinde Sair madde ve hükümlerin tamamı geçerli olmaya devam edecektir.
2-taraflar bu gibi geçersiz veya tatbiki kabul olmayan madde veya hükümler yerine aynı amaca uygun diğer madde veya hükümlerin konulması için ortak mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
3-İş bu sözleşmenin ekleri ile ilaveler ve değişiklikler Ancak her iki tarafça yazılı mutabakat sağlanması halinde bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.
16-UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİ:
İş bu sözleşmenin uygulamasından veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ……. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme 16 madde ve alt bentlerinden bir bütün olarak oluşmuş olup her bir maddesi bağımsız olarak yorumlanamaz. Keza iş bu sözleşme ../../2021 tarihinde taraflar arasında iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir
İŞVEREN YÜKLENİCİ

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gaz için kapı kapı dolaşıyor!..

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz Scholz, temasları kapsamında Suudi Arabistan’dan Abu Dabi’ye geçti. Al Nahyan, Alman …

Bir cevap yazın