“Çalışmak ibadettir”

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz

Kim­se­ye muh­taç ol­ma­mak için ça­lış­mak çok kıy­met­li­dir. Pey­gam­ber efen­di­miz, es­hâb-ı ki­râm­dan Mu­az haz­ret­le­ri ile mü­sa­fe­ha edin­ce bu­yur­du ki:
– Yâ Mu­az, el­le­rin na­sır­laş­mış.
– Evet yâ Re­sû­lal­lah! Kaz­ma elim­de top­rak­la meş­gûl olu­yor ve bu sâ­ye­de ço­luk ço­cu­ğu­mun na­fa­ka­sı­nı ka­za­nı­yo­rum.
Fahr-i kâ­i­nat efen­di­miz, Haz­re­t-i Mu­az’i öpüp bu­yur­du ki:
– Bu eli Ce­hen­nem yak­maz.
Yi­ne bir­gün bir genç, sa­bah er­ken­den işi­ne gi­di­yor­du. Es­hâb-ı ki­râm­dan bâzı­la­rı, bu­nu uy­gun gör­me­di­ler. Ora­da bu­lu­nan Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki:
“Öy­le söy­le­me­yi­niz! Eğer kim­se­ye muh­taç ol­ma­mak, ana ba­ba­sı­nı ve âi­le ef­ra­dı­nı muh­taç et­me­mek için işi­ne gi­di­yor­sa, her adı­mı ibâ­det­tir. Eğer ka­za­na­ca­ğı pa­ra ile övün­mek, keyf sür­mek ni­ye­tin­de ise, şey­tan­la be­ra­ber­dir.”
Gö­rül­dü­ğü gi­bi bir Müs­lü­ma­nın iyi ni­yet­le ça­lış­ma­sı ibâ­det­tir. Fa­kat kâ­fi­rin ve her ha­ra­mı iş­le­yen kim­se­nin ça­lış­ma­sı ibâ­det ol­maz. “Na­ma­za ne lü­zum var, ça­lış­mak da ibâ­det­tir.” de­mek çok yan­lış­tır. Böy­le söy­le­yen kâ­fir olur. Na­maz kı­lan, ha­ram­lar­dan ka­çan kim­se­nin iyi ni­yet­le ça­lış­ma­sı ibâ­det­tir.
Helâl lok­ma is­te­yen şu beş şe­ye dik­kat et­me­li­dir:
1- Rı­zık pe­şin­de ko­şar­ken Al­la­hü te­âlâ­nın farz kıl­dı­ğı ibâ­det­le­ri terk et­me­me­li­dir.
2- Ka­zanç için hiç kim­se­yi üz­me­me­li­dir.
3- Ça­lış­mak ile, ken­di­si­nin ve âi­le efr­âdı­nın if­fe­ti­ni ko­ru­ma­ya ni­yet et­me­li­dir.
4- Ça­lı­şır­ken ken­di­ni had­din­den faz­la yor­ma­ma­lı­dır.
5- Ça­lış­ma­yı rı­zık için bir se­bep bil­me­li­dir. Fa­kat rız­kı ça­lış­mak­tan de­ğil, Al­la­hü te­âlâ­dan bil­me­li­dir.

HER GÜN OKUNACAK DUÂLAR

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
* “Bir kimse sabah-akşam, 3 kere; “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil’erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm.” derse, ona hiçbir şey zarar veremez.”
* “Bir kimse sabahleyin 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son 3 âyetini (Hüvallahüllezî…) okursa, Allahü teâlâ ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine duâ ederler.”
* “Hergün 100 defa; “Lâ havle…” okuyan ebediyyen fakirlik görmez. Bu Cennet hazinelerinden bir hazinedir.”
* “Hergün bana 100 kere salevât getiren, münâfıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyâmet günü şehitlerle beraber olur.”
* “Bir kimse günde 70 kere istiğfar ederse, (Estağfirullah, derse) 700 günahı affolur.”
* Her gün 25 defa; (Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt.) okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 defa; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” okuyanlar, her gece Yâsîn-i şerîf okuyanlar, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” ile “Hüvallahüllezî…”yi okuyanlar âhıret şehidi olurlar.
* Her sabah, Âyetelkürsî, İhlas-ı şerîf ve Fâtiha-i şerîfe’yi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir.
* Kayıp olan ve çalınan birşeyi bulmak için, hergün 25 defa; “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne …..” duâsını okumalıdır. (Sonunda noktaların yerinde, kayıp olan şeyin ismi söylenir.) Tam İlmihâl – Seâdet-i Ebediyye
* “Bir kimse sabah akşam 7 kere; “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm.” derse, Allah onun dünya ve âhıret işlerine kâfi gelir.”[Beyheki] * “Şirkten korunmak için; “Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb.” okuyun!” [İ. Ahmed]

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

İptal edilen 2022 KPSS’nin yeni tarihi belli oldu

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz ÖSYM, yeniden yapılmasını kararlaştırdığı sınava ilişkin açıklamada bulundu. 31 Temmuz’da gerçekleştirilen …

Bir cevap yazın